Tuesday, September 21, 2010

កំណាព្យ

ជួបភក្ត្រ័ជំពាក់ចិត្ត

 
ពេល​បាន​ជួប​ភ័ក្ត្រ​ជំពាក់ស្នេហ៍      ពៅល្អ​ដូច​ខែ​ពេញវង់​សោភា
បេះដូង​បង​ឆ្លាក់​រូប​ស្រស់​ពុំងារ        ក្នុង​ដួង​ទ័យា​ជាគូរនែបនិត្យ ។
មិន​ទាន់​យល់​ប្រាណ​បាន​ត្រឹម​ស្រមោល      ឱរា​តែលតោល​នឹក​កែវ​វរមិត្រ
បង​សូម​ស្រែក​ច្រៀង​ផ្ញើ​សៀង​ដួងចិត្ត           សារភាព​ការ​ពិត​ឲ្យ​ស្រី​បាន​ដឹង ។
ស្រស់​អើយ​អើយ​ស្រស់​មាស​មុំ​ធីតា            ទទួល​ផងណា​បេះដូង​បង​ហ្នឹង
កាត់​ផ្ញើ​ជូន​អូន ឱ!កែវ​ព្រលឹង                      រៀម​សូម​ដណ្ដឹង​អូន​ហ្នឹង​ជាគូរ ។
ឆ្លើយ​ចាស​ណាអូន​កុំ​ឲ្យ​បង​ខក                  ផ្សង​ថែ​ត្របក​ផ្កា​ស្រស់​ផង់ផូរ
ឧបសគ្គ​យ៉ាងណា​បង​ស្ម័គ្រ​ផ្ដាច់​ប្ដូរ             យក​អូន​ជា​គូរួម​ជីវិត​រៀង​អើយ ។

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប

June 4, 2006

ទ្រីនៗទ្រឺនៗលឿនដូចហោះឆ្វែលឆ្វាត់ផ្លេកផ្លោះកាត់ទីក្រុង
ឌុបអ្នកដំណើរមិនអែអង់ត្រេចត្រង់ត្រឹមត្រូវមិនប្រមាថ។
ថ្ងៃខ្លះឌុបតាយាយមីងអ៊ំថ្ងៃខ្លះក្រៀមក្រំរកស៊ីខាត
អត់មានអ្នកជិះសល់តែកាតមុខជូរដូចត្មាតដេកចាំព្រៃ។
ថ្ងៃខ្លះមុខរីកដូចគ្រាប់ជីរបានឌុបនារីស្រស់ពេកក្រៃ
ក្លិនក្លួនក្រអូបដូចចំប៉ីរំភើបដួងចៃតែម្នាក់ឯង។
រាល់ថ្ងៃដឹកឌុបអស់មនុស្សសត្វវត្ថុគ្រប់សព្វមានកញ្ច្រែង
ឧស្សាហ៍ធ្វើការយ៉ាងរអែងប្រឹងប្រែងញើសហូរប្តូរជីវិត។
បាយត្រឹមបាតឆ្នាំងអាំងត្រីងៀតហូបចុកត្បិតត្បៀតមានកំរិត
សន្សំលុយកាក់ផ្ញើញាតិមិត្ត ម៉ែឪក្រពិតឯស្រុកស្រែ។
មួយថ្ងៃសន្សំខំតក់ៗរកស៊ីដង្ហក់មិនត្អូញត្អែ
របរសុចរិតមិនលួចគេសូមព្រះយាងថែលុះភ្លឺស្វាង។

ដោយ ៖   អ្នក​ស្រី កែវ​ ច័ន្ទបូរណ៍
            មិនីសូតា សហរដ្ឋ​អាមេរិក

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប

ទ្រីនៗទ្រឺនៗលឿនដូចហោះឆ្វែលឆ្វាត់ផ្លេកផ្លោះកាត់ទីក្រុង
ឌុបអ្នកដំណើរមិនអែអង់ត្រេចត្រង់ត្រឹមត្រូវមិនប្រមាថ។
ថ្ងៃខ្លះឌុបតាយាយមីងអ៊ំថ្ងៃខ្លះក្រៀមក្រំរកស៊ីខាត
អត់មានអ្នកជិះសល់តែកាតមុខជូរដូចត្មាតដេកចាំព្រៃ។
ថ្ងៃខ្លះមុខរីកដូចគ្រាប់ជីរបានឌុបនារីស្រស់ពេកក្រៃ
ក្លិនក្លួនក្រអូបដូចចំប៉ីរំភើបដួងចៃតែម្នាក់ឯង។
រាល់ថ្ងៃដឹកឌុបអស់មនុស្សសត្វវត្ថុគ្រប់សព្វមានកញ្ច្រែង
ឧស្សាហ៍ធ្វើការយ៉ាងរអែងប្រឹងប្រែងញើសហូរប្តូរជីវិត។
បាយត្រឹមបាតឆ្នាំងអាំងត្រីងៀតហូបចុកត្បិតត្បៀតមានកំរិត
សន្សំលុយកាក់ផ្ញើញាតិមិត្ត ម៉ែឪក្រពិតឯស្រុកស្រែ។
មួយថ្ងៃសន្សំខំតក់ៗរកស៊ីដង្ហក់មិនត្អូញត្អែ
របរសុចរិតមិនលួចគេសូមព្រះយាងថែលុះភ្លឺស្វាង។

កីឡា

punpan;paNakøayCaeCIgÉkdeNþImR)ak;kñúgFnaKar

pun pan;NaTTYlR)ak;rgVan;eBlkøayCaeCIgÉk
punpan;NaGñkRbdal;mkBIkøwbRksYgksikmµdeNþIm)antMENgCa
eCIgÉkR)ak;kñúgFnaKarEdlerobcMeLIgedaysßanIyTUrTsSn_raC
FanIPñMeBjb:usþ×elx3 bnÞab;BIeK)anRbkYtQñHCam GadaM køwbXøaMg
emOgkILaedayBinÞúkalBIl¶acéf¶esAr_TI18ExkBaØaqñaM2010mk.

karRbkYtrvagpan;NanigGadaMenHpan;NamaneRbobelIGadaMy:ag
xøaMgtaMgBITwkTI1rhUtdl;TwkTI5.esñótTat;nigesñótCgÁg;rbs;
pan;Na)anvayRbharcMeKaledAl¥eTAelIeCIgnigeBaHTwkrbs;Ga
daM ehIykmøaMgeTotesatk¾pan;NaxøaMgCagGadaMEdr.

GadaMEdll¥xagesñótkNþab;édenaH kNþab;édrbs;eKvayecjmin
rYceLIyeRBaHRtUvpan;NabiTCitmin[vaymkelImuxrbs;eK)an.
GadaM)anbþÚrmkeRbIesñótCgÁg;vayRbharpan;Navij b:uEnþCgÁg;rbs;GadaMhak;dUcCavayminsUvCaRtUveKaledAl¥eLIy.
TwkTI4nigTwkTI5kmøaMgrbs;GadaM)anRsutcuHCaehtubgálkçN³kan;EtgayRsYldl;pan;NakñúgkarvayCgÁg;eTAelIeBaH
Twknigq¥wgCMnIrbs;GadaM.cb;karRbkYtTwkTI5 ecARkmTaMg5rUb)anpþl;BinÞú[pan;NaQñHGadaMdUc²Kña.

pun pan;Na)anTTYlR)ak;rgVan;cMnYn500duløar nigCam GadaM)anTTYlR)ak;Et200duløarb:ueNÑaHkñúgcMNat;fñak;elx2.

eBRC GaruN mkBIkøwbsERmkraCsIh_b®gáabeRKOgejón)anRbkYtQñHBinÞúpav ePOk køwbkgBlGnþraKmn_elx3extþRBH
vihar.eTaHCay:agNa GaruNQñHpav ePOkTaMgminsUvRsYlxøÜnb:unµaneT edaypav ePOk)anTuksñamrbYsEbkk,al[
GaruNRtUvRKUeBTüedrGs;15efñrÉeNaH.

pav ePOkcab;epþImeRbIesñótkNþab;édvayTAelImuxrbs;GaruNtaMgBITwkTI1emø:H b:uEnþGaruNEdlrgnUvkNþab;édrbs;ePOk
enaHmingaynwgvegVgeT KWeK)ansRmukcUlvaypav ePOkvijedayminxøacjejIteLIyCaBiessesñótTat;rbs;GaruN
)aneFVI[pav ePOkxøacrGa.b:uEnþpav ePOk)anvayEkgcMelIk,alrbs;GaruN[EbkQamTwkTI2RtUvGaCJakNþalbBaÄb;
CUtQamCaeRcInelIk.eTaHCay:agNa muxrbYsenHminrMxandl;karRbkYteT KWGñkRbdal;TaMgBIrvayKñarhUtdl;cb;TwkTI
5 edayGaruNQñHBinÞúpav ePOkTaMgk,alEbkQam.

Xwm eBRCcinþa mkBIkøwbburInaKraC)anbraC½yCaelIkTI4ehIykñúgkarsgswkykQñHsMriT§ suPaB mkBIkøwbextþekaHkug.
eG GUt mkBIkøwbeGPUfg)anRbkYtQñHBinÞúsl; Gam:a køwbGasIukILa.can; vibul mkBIkøwbRksYgmhaépÞRbkYtkñúglkçN³
Rbdal;sklGaCIB)anvayGat; mas mkBIkøwbGaruNrHeFVI[Gñk[TwkGat; mase)aHkEnSgsMucuHcaj;kñúgTwkTI5.

cMENklT§plénkarRbkYtkILaRbdal;k,ac;KunburaNExµrenAsegVónTUrTsSn_bu:sþ×elx5kalBIl¶acéf¶GaTitüTI19ExkBaØa
qñaM2010vij Lúg suPI køwbsalv½nþkILa)anykQñHBinÞúpl supat køwbeb:GwmRkugPñMeBj.eBRC sm,tþi køwbRksYgkarBar
CatiQñHBinÞúmIu suPaB køwbRBHx½nraC.raCsIh_ can;ra: køwbsERmkraCsIh_b®gáabeRKOgejónQñHBinÞúXwm DIm:a køwbrsµIPUmi
Kab nigerOg esaP½NÐ køwbexmr³kILaQñHBinÞúpl esaP½NÐ køwbtaLIdMrImanriT§.
ក្រុម​កីឡា​បាល់​ទាត់​ខ្មែរ នៅ​តែ​ទទួល​បាន​ពិន្ទុ​សូន្យ​​រហូត​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​ធ្នូ​នេះ ដោយ​ការ​ប្រកួត​លើក​ទី​មួយ​ជា​មួយ​ឥណ្ឌូណេស៊ី ខ្មែរ​ចាញ់ ៣-១ ប្រកួត​ជា​មួយ​ថៃ ខ្មែរ​ចាញ់ ៨-០ ។ ចាញ់​ដល់-​ក​ហើយ​ខ្មែរ ។

សុខភាព

ឆកេរុកឹឆេុរលកឆលិតកឆុរលកិុតលេឆិតលកេឆិតលឆុឆុុឆត
េរឆ្េហរ្ឆហ្រឆយ្រយឹឆ្រយឹឆ្រ

អានបន្ថែមពីសុខភាព

Monday, September 13, 2010

អំពីខ្ញុំ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ប៊ិនគីន  ភេទប្រុស រស់នៅភូមិលេខ ៨ សង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងខេត្ត។ អស័យដ្ឋានសព្វថ្ងៃភូមិលេខ៨សង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែង  មុខរបបសព្វថ្ងៃគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យអនុវត្ត​​​   ។
     ​​​​​   អស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងលេខទូរសព ០១៧៨៣៩២៤២  រ